Odricanje od odgovornosti

1. Sadržaj
Kompanija Daiichi Sankyo je posvetila dužnu pažnju izradi i ažuriranju ove veb-lokacije. Međutim, ne daje tvrdnje niti garancije, eksplicitno niti implicitno, u pogledu tačnosti ili potpunosti informacija sa ove veb-lokacije i odriče se svake odgovornosti u pogledu korišćenja ove veb-lokacije. Prilozi trećih strana predstavljaju mišljenje autora koje ne mora biti i naše. Ovu lokaciju možemo bez upozorenja promeniti u svakom trenutku, ali ne snosimo odgovornost za njeno ažuriranje. Svi korisnici su saglasni da sami i u potpunosti snose rizik za svaki pristup i korišćenje ove veb-lokacije i njenih sadržaja. Kompanija Daiichi Sankyo, kao ni bilo koja druga strana uključena u projektovanje, izradu ili isporuku ove veb-lokacije, neće ni na koji način biti odgovorne ni za kakvu štetu proisteklu iz vašeg pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove veb-lokacije, kao ni za greške ili propuste u njenom sadržaju.

2. Veze sa trećim stranama
Kompanija Daiichi Sankyo obezbeđuje veze sa drugim veb-lokacijama, kao i veze za e-poštu koje se proveravaju pre uključivanja. Ove veze se obezbeđuju isključivo za vaše potrebe. Veb-lokacije nezavisno razvijaju i kontrolišu treće strane i stoga kompanija Daiichi Sankyo ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost informacija koje te veb-lokacije sadrže. Uključivanje neke veze ne podrazumeva odobrenje kompanije Daiichi Sankyo i za odluku da pristupate povezanim veb-lokacijama trećih strana sami snosite rizik. Ako saznamo da veb-lokacije trećih strana sadrže nedozvoljene sadržaje, odmah ćemo ukloniti takve veze.   

3. Informacije iz oblasti medicine
Ova veb-lokacija može da sadrži opšte informacije o različitim zdravstvenim stanjima i načinima lečenja. Takve informacije se pružaju samo u informacione svrhe i ne treba da budu zamena za savete lekara ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika.

4. Bez ponuda i navođenja
Nijedna informacija sa ove veb-lokacije nije namenjena navođenju na kupovinu, prodaju, trgovanje ili bilo kakve transakcije u vezi sa hartijama od vrednosti ili proizvodima kompanije Daiichi Sankyo. Investitori se ne smeju oslanjati na ove informacije kada donose odluke o investiranju.

5. Žigovi i autorska prava
Celokupan sadržaj ove veb-lokacije – tekstovi, publikacije, brošure, članci, mišljenja, zapisnici, obaveštenja, prikazi, grafički prikazi, slike, HTML kôd, multimedijalni isečci, Java kôd, kao i izabrane i grupisane informacije („materijali“) – zaštićen je autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini, prema zakonima Nemačke i drugih zemalja. Sa izuzetkom izrade kopija i preuzimanja sadržaja za korišćenje koje je u potpunosti lično, privatno i nekomercijalno, za svako korišćenje, kopiranje ili prosleđivanje određenog sadržaja ili celih stranica potrebno je prethodno, izričito i pisano, odobrenje kompanije Daiichi Sankyo. Za legalne ili odobrene kopije morate poštovati sva autorska prava i druge napomene o svojini koje sadrže originalni materijali. Neovlašćenim korišćenjem materijala mogu se prekršiti zakoni u vezi sa autorskim pravima, žigovima i patentima, kao i drugi zakoni. 

Napomena
Informacije sa ove veb-lokacije imaju samo opštu informativnu i obrazovnu namenu. Pažljivo ih pročitajte i pregledajte pre pristupanja ovoj veb-lokaciji ili njenog korišćenja. Ako pristupite ovoj veb-lokaciji ili je koristite, to znači da ste pročitali i razumeli uslove korišćenja iz ovog sporazuma i da ste sa njima saglasni. Ako sa njima niste saglasni, možda nećete moći da pristupite ovoj veb-lokaciji niti da je koristite.

Informacije koje nisu poverljive:
Prema svim primenjivim uslovima utvrđenim u našoj izjavi o zaštiti podataka, sva obaveštenja i drugi materijali koje nam pošaljete putem interneta, odnosno objavite na veb-lokaciji putem elektronske pošte ili drugih sredstava, uključujući pitanja, komentare, predloge i slično, neće se smatrati poverljivima i kompanija Daiichi Sankyo neće imati nikakvu obavezu u pogledu takvih informacija. Kompanija Daiichi Sankyo će imati slobodu da sve ideje, koncepte, tehnologije ili tehnike iz takvih obaveštenja koristi u bilo koje svrhe, uključujući, ali bez ograničenja, za razvoj, proizvodnju i marketing. 

Informacije o kompaniji:
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstrasse 48
81379 Minhen, Nemačka
Telefon +49 89 78080
Telefaks +49 89 7808267
service@daiichi-sankyo.eu 
 
Identifikacioni broj poreza na promet:
PDV broj: DE129405556 
 
Privredni registar lokalnog suda:
Amtsgericht Munich HRB 6262 
 
Agencije za registrovanje: 
 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bon, Nemačka 
 
Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Strasse 51-59
D- 63225 Langen, Nemačka 
 
European Medicines Agency
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5EU
Ujedinjeno Kraljevstvo 
 
Nadzorna agencija:
Regierung von Oberbayern
Postfach 80534 Minhen 
 
Generalni direktori: 
 
Dr. Jan Van Rujmbeke (Jan Van Ruymbeke)
Izvršni direktor kompanije Daiichi Sankyo Europe GmbH 
 
Martin Hese (Martin Hesse)
Finansijski direktor kompanije Daiichi Sankyo Europe GmbH